1
Styrets årsmelding 2019.

 1. LYKKs styre.


LYKKs styre har i perioden hatt følgende sammensetning:
Leder Tone Ljoså
Nestleder Karin Honne
Sekretær Marthe Alhaug
Kasserer Liv Krukhoug
Styremedlem Aud B. Moldal
Jane Finberget
Varamedlemmer:
Eli Fiske
Eldrid Vasslid
Marthe Alhaug flyttet fra Lillehammer og fratrådte derfor sitt verv i september. Karin Honne overtok deretter sekretæroppgaven.
Eli Fiske gikk fra samme tid inn som fast medlem i styret.
Styret har siden årsmøtet 2019 avviklet 7 styremøter, hvorav et ble gjennomført som nettmøte. Deler av styret har i tillegg avviklet flere mindre møter om sine ansvarsområder, og en del styrearbeid er gjort via mail. Styret har det siste året arrangert flere møter for medlemmene. Styret har også fortsatt arbeidet med å få oppgradert LYKKs nettside, og få system for utsendinger til medlemmene via mail til å virke. LYKK har vært pådriver og var representert med tre medlemmer i årets arrangementskomite for 8. mars på Lillehammer, Tone Ljoså, Målfrid Meyer Tanke og Jane Finberget
. Styret har hatt fellesmøte med styret i Stiftelsen YK-huset Boligselskap. Møtet hadde til hensikt å avklare skille mellom ansvar og arbeidsoppgavene til de to styrene. Det ble til møtet utarbeidet en skjematisk oversikt over arbeidsoppgaver og ansvarsområder.
Det var enighet om å legge dette frem for beboere og medlemmer på et senere møte.
2
Styreleder har deltatt på kurs (og møte) arrangert av Lillehammer kommune om stønadssøking og elektronisk tilskuddsportal.

 1. Møter og aktiviteter


Styret ønsket å vektlegge kvinnepolitiske temaer og legge mindre innsats i turer og sponsing av billetter. Styret ønsket i stedet å skape en sosial møteplass i forbindelse med arrangement i byen.
Det har vært gjennomført følgende møter og arrangementer:

 1. august: Sommerfest for alle medlemmer på YK-huset. Det var ca 30 medlemmer som møtte opp, og vi hadde en hyggelig samling med god mat og drikke, allsang og utlodning, hvor Eli Fiske leste fra egen diktning.
 2. september: Medlemsmøte hvor lege og forfatter Cecilie Arentz-Hansen presenterte sin bok «Kvinder med Begavelse for Lægevirksomhed»


Oppmøtet var dessverre beskjedent, trolig fordi samme var tema på Pensjonistuniversitetet tidligere samme dag.

 1. september: LYKK arrangerte vorspiel til teaterforestillingen Hedda Gabler som ble satt opp i Kulturhuset Banken.
 2. desember: Kombinert Orienteringsmøte/Adventsstund. Det ble redegjort for ansvars- og arbeidsfordeling mellom styrene i henholdsvis LYKK og Stiftelsen YK-huset Boligselskap og spørsmål i tilknytning til dette besvart.


Etter orienteringen var det ordinær adventsstund med gløgg og pepperkaker, utlodning, sang og underholdning. Eli Fiske leste fra egne tekster, Jane Finberget lærte oss å lage kreative julestjerner i papir.

 1. mars arrangementet:


For første gang på mange år sørget komiteen for at vi i fikk gjennomført 8. marstog gjennom byen. I tillegg til toget ble det holdt en arrangementsløype med kvinnepolitiske arrangementer gjennom hele dagen med tema som ny arvelov og Sigrid Undset på Litteraturhuset, kvinnelige kunstnere på Kunstmuseet, Sigrid Undset på Nansenskolen, politiske appeller og foredrag om Julie Prøysen på Cafe Stift, utstillingsåpning på Galleri Zink, og spesiallaget 8. mars-kollage ved Teater Leven på YK-huset, samt musikkinnslag etter dette.

 1. Nettside og mailinformasjon


3
Lillehammer Yrkeskvinners klubb har egen hjemmeside: www.LYKK.no. Under faner/overskrifter ligger det informasjon om LYKK og Boligstiftelsen YK-Huset. Her legger vi også ut informasjon om aktiviteter i regi av LYKK og våre samarbeidspartnere. Vi legger også ut innkalling til årsmøte og årsmøtepapirer her. LYKK bruker hjemmesiden og medlemmenes mailadresser til å sende ut informasjon og innkallelse til aktiviteter/møter/medlemskontingent.
Vi har arbeidet for å skape en hjemmeside som er enkelt å navigere i og som samtidig skiller tydeligere mellom LYKK og Boligselskapets virksomhet.
Vi har fortsatt noen medlemmer som ikke har mailadresse og disse får tilsendt informasjon pr. post. LYKK mener det er viktig å benytte det digitale verktøyet ved utsendelse av informasjon til medlemmene, både for spare utgifter til porto, men også for å spare miljøet. Det er viktig av medlemmene gir beskjed ved forandring av mailadresse. Benytt mailadressen som du finner nederst på hjemmesiden Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 1. Medlemskap


Medlemstilgangen er stigende og vi hadde ved utgangen av året 194 medlemmer.

 1. Økonomi


Resultat - og balanseregnskap legges ved beretningen og behandles som egen sak.
Odd Dagsgaard har vært vår revisor.
I henhold til vedtak på årsmøte i 2019 har LYKK støttet LAMS – «Laila og Amar School and College for girls» - en pakistansk jenteskole, med kr. 10 000.

 1. Annet


Koronautbruddet og myndighetenes restriksjoner i den sammenheng medførte at planlagte aktiviteter måtte utsettes/avlyses.
Årsmøte var berammet til 26. april 2020, men ble utsatt på ubestemt tid.
Lillehammer, april 2020
Tone Ljoså Karin Honne Liv Krukhoug
leder nestleder/sekretær kasserer
Jane Finberget Aud B. Moldal Eli Fiske styremedlem styremedlem styremedlem

Styrets årsmelding 2020.
Grunnet korona og nedstenging måtte årsmøtet 2020 avlyses.
Det sittende styre sa seg villig til å videreføre sine verv inntil årsmøte og valg kunne avholdes.
Situasjonen har ikke gitt anledning til å avholde årsmøte i løpet av året.
Det har heller ikke vært anledning til å arrangere møter eller sammenkomster for medlemmene siden nedstengningen i midten av mars 2020. 1. LYKKs styre.
LYKKs styre har i perioden hatt følgende sammensetning:
Leder Tone Ljoså
Nestleder/sekretær Karin Honne
Kasserer Liv Krukhoug
Styremedlem Aud B. Moldal
Jane Finberget
Eli Fiske
Varamedlemmer:
Eldrid Vasslid

 1. Møter og aktiviteter


Styret har i 2020 avviklet 5 styremøter. Etter koronautbruddet har styremøtene i hovedsak vurdert situasjonen og muligheten for å avholde utsatt årsmøte og tilbud til medlemmene.
Før nedstengningen i mars var aktiviteten som vanlig og følgende ble gjennomført:

 1. februar: LYKK tok initiativ til å gå sammen på Mjøsikales forestilling «New York» og inviterte til kaffe og kake i Ekspedisjonen før forestillingen.
 2. februar: Informasjonsmøte om Frivilligsentralens virksomhet og omvisning i sentralens nye lokaler. Møtet var et samarbeid mellom LYKK og


Frivilligsentralen. Det var bred interesse for arrangementet og vel 20 medlemmer deltok.

 1. mars 2020


I 2020 falt 8. mars på en søndag og 8. marskomiteen der to av LYKK-styrets medlemmer var med valgte å lage et kortere arrangement enn tidligere år. Det ble likevel både foredrag på Kunstmuseet om årets Nancy Spero utstilling, kunstnermøte på Galleri Zink, utendørs appeller før og etter toget og sosialt samvær på YK-huset i etterkant av toget

 1. Nettside og mailinformasjon


Lillehammer Yrkeskvinners klubb har egen hjemmeside: www.LYKK.no. Under faner/overskrifter ligger det informasjon om LYKK og Boligstiftelsen YK-Huset. Her legger vi også ut informasjon om aktiviteter i regi av LYKK og våre samarbeidspartnere. Vi legger også ut innkalling til årsmøte og årsmøtepapirer her. LYKK bruker hjemmesiden og medlemmenes mailadresser til å sende ut informasjon og innkallelse til aktiviteter/møter/medlemskontingent.
Vi har arbeidet for å skape en hjemmeside som er enkelt å navigere i og som samtidig skiller tydeligere mellom LYKK og Boligselskapets virksomhet.
Vi har fortsatt noen medlemmer som ikke har mailadresse og disse får tilsendt informasjon pr. post. LYKK mener det er viktig å benytte det digitale verktøyet ved utsendelse av informasjon til medlemmene, både for spare utgifter til porto, men også for å spare miljøet. Det er viktig av medlemmene gir beskjed ved forandring av mailadresse. Benytt mailadressen som du finner nederst på hjemmesiden Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 1. Medlemskap Vi hadde ved utgangen av året 190 medlemmer.
 2. Økonomi


Resultat - og balanseregnskap legges frem som egen sak på årsmøtet, samt forslag til nytt budsjett for 2021.
Odd Dagsgaard har vært vår revisor.
LYKKs styre vedtok i 2019 å videreføre støtte til LAMS – «Laila og Amar School and College for girls» - en pakistansk jenteskole, med kr. 10 000. Tilskuddet ble først utbetalt og belastet regnskapet for 2020.
I tillegg ble det bevilget kr. 10 000 som ekstra støtte til lokalsamfunnet rundt LAMS, som ble hardt rammet av koronautbruddet.
I tilknytning til 08. mars arrangementet 2020 mottok Lykk - på vegne av komiteen - støtte på kr. 1.000 fra SV Lillehammer og kr. 2000 fra LO Sør-Gudbrandsdal. Av bevilgningen er kr. 519,12 brukt til dekning av kostnader. Restbeløpet må øremerkes fremtidig markering av 08. mars.
Lillehammer, mars 2021
Tone Ljoså Karin Honne
leder nestleder/sekretær
Liv Krukhoug Jane Finberget
kasserer styremedlem
Aud B. Moldal Eli Fiske
styremedlem styremedlem

Innkalling til årsmøte torsdag 22. april 2021 kl. 14.00 i Lillehammer kino

Av smittevernhensyn blir årsmøtet for LYKK 2021 holdt i Lillehammer kino, og uten bevertning. Alle som vil delta må melde seg på innen 7. april, og både navn og telefonnummer må oppgis ved påmelding. Dette for å sikre at smittesporing kan gjennomføres effektivt hvis det til tross for smitteverntiltak blir nødvendig. Vi må dessverre nekte eventuelle ikke er påmeldte medlemmer adgang. Vi tar også forbehold om at årsmøtet må avholdes med bare de først påmeldte, hvis det melder seg flere deltakere enn de til enhver tid gjeldende antallsreguleringer for slike arrangementer tillater. Alternativt må årsmøtet utsettes, men siden vi allerede har utsatt årsmøte ett helt år vil vi gjennomføre så sant det er mulig.

Påmelding til:
Eldrid Vasslid,
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
sms tlf. 41 93 61 66
Senest 07. april.

NB.
Medlemskontingenten for 2021 må være betalt for å få rett til deltakelse ved årsmøtet.

Dagsorden:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Konstituering


A. Valg av møteleder og referent
B. Valg av to til å underskrive protokoll.

 1. Valg av to til tellekorps
 2. Beretning fra LYKK
 3. Årsregnskap 2019 og 2020 fra LYKK
 4. Årsbudsjett 2021 fra LYKK
 5. Årsmelding, årsregnskap og budsjett fra Stiftelsen YK-huset boligselskap
 6. Eventuelle forslag fra styret i LYKK
 7. Innkomne forslag


Forslag sendes til Lillehammer Yrkeskvinners klubb, Fåberggt. 102, 2615 Lillehammer, eller epost til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..
Forslagene må være styret i hende senest 30. mars.

 1. Valg


A. Leder for styret til LYKK
B. Styremedlemmer og varamedlemmer i LYKK
C. Leder for Stiftelsen YK-huset boligselskap
D. Styremedlemmer, varamedlemmer og beboerrepresentant med varamedlem i Stiftelsen YK-huset boligselskap
E. Oppnevning av revisor for Stiftelsen YK-huset boligselskap
F. Valg av valgkomite

 1. Avslutning.

Innkalling og årsmelding blir lagt ut på hjemmesida www.lykk.no i forkant av årsmøtet.
Møtepapirene deles ut til deltakerne på selve årsmøtet.

Styret i LYKK

Styret i LYKK besluttet på grunn av koronasituasjonen våren 2020 å utsette årsmøtet som var planlagt holdt i slutten av april. og vurdere i høst om årsmøte kunne holdes denne høsten.

I styremøte i august 2020 besluttet styret i LYKK at vi mener det på grunn av fare for koronasmitte fortsatt ikke er forsvarlig å avholde årmøte i 2020.

Beslutningen om utsettelse av årsmøtet innebærer at alle som ble valgt til verv i LYKK. styret for Stiftelsen YK-huset og den felles valgkomiteen må fortsette i sine verv fram til et årmøte etterhvert holdes. Dette gjelder også beboerrepresentant og vara for denne. Styret i Stiftelsen YK-huset har akseptert LYKKs beslutnning.

Styret i LYKK mener at det ikke vil være forsvarlig å samle så mange av våre medlemmer som et årsmøte vil innebærer på YK-huset. LYKK har en stor andel medlemmer som på grunn av alder eller helse kan være særlig utsatt dersom de skulle bli smittet av korona. Vi pleier å holde årsmøtene i YK-husets lokaler, og disse er stengt for arrangementer for å begrense faren for å få koronasmitte inn i bygget. Utfra at også relativt mange av våre medlemmer i begrenset grad bruker internett har vi ikke vurdert det som tilstrekkelig demokratisk å arrangere årmøtet som nettmøte.

På grunn av koronasmittefare vil styret i LYKK heller ikke arrangere medlemsmøter eller sosiale arrangementer for medlemmene resten av 2020.

Vi sikter på å holde årsmøte i egnede lokaler utenfor YK-huset i mars-april 2021, men utsetter den endelige beslutningen om når og hvor neste årsmøte kan arrangeres til januar 2021


Korona-epedemien påvirker oss alle. Myndighetenes smittevernregler begrenser deltakelse i arbeid, så vel som organisasjonsliv, hverdag og familieliv.
I denne situasjonen håper vi at dere alle er friske og ved godt mot.
For LYKKs vedkommende medfører situasjonen at årsmøtet – som opprinnelig var tidfestet til 30. april – måtte utsettes.
Det er fortsatt uklart når årsmøte kan gjennomføres. Myndighetenes smittevernsbestemmelser og hvordan vi kan gjennomføre møtet i samsvar med disse, vil være avgjørende. Vi håper årsmøtet kan gjennomføres i løpet av høsten 2020.